Zapisy telefoniczne +48 690 931 336

Polityka prywatności

 


 

_____________________

 

 

W związku z obowiązkiem informacyjnych nałożonym przez  RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podmioty przetwarzające dane osobowe zamieszczono poniżej informacje dotyczące polityki prywatności prowadzonej w specjalistycznej praktyce lekarskiej lek. dent. Katarzyny Kajki -Hawryluk.

Administratorem danych jest Katarzyna Kajka-Hawryluk prowadząca działalność gospodarczą - Stomatologia Katarzyna Kajka-Hawryluk, zarejestrowaną pod adresem: ul. Księcia Janusza 42, lok. Usługowy 3, 01-452 Warszawa.

Czyje dane są przetwarzane przez administratora?

1. Potencjalnych i rzeczywistych pacjentów.

2. Pracowników i osób aplikujących o pracę.

3. Podwykonawców.

 

W jakim celu i zakresie przetwarzane są dane?

ad. 1. Dane pacjentów przetwarzane są w szeroko pojętym celu świadczenia usług medycznych. A zatem:

a) prowadzenia dokumentacji medycznej

b) ustalaniu terminu wizyt oraz przypominaniu o wizycie

ad. 2. W celach związanych z zatrudnieniem i prowadzenia rekrutacji

ad. 3. W celach związanych realizacją zlecanych prac.

Zakres przetwarzania danych:

ad. 1.  Stosownie do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymagamy od Pacjenta podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nr pesel, adres, data urodzenia. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług medycznych. Ponadto stosownie do ww. ustawy mamy prawo do uzyskania od Pacjenta nr telefonu i adresu e-mail dla celu wykonania umowy świadczenia usług medycznych.

ad. 2. Wizerunek, dane osobowe - imię i nazwisko, pesel, dane kontaktowe, udostępnione dane o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu

ad. 3. Dane kontaktowe - telefon i adres e-mail oraz dane firmy.

 

Podstawa przetwarzania danych:

ad. 1. a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

b) Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesujących Państwa usług - Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Obsługiwanie reklamacji - Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes realizowany polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) Umożliwienie Państwu podzielenia się opinią na temat naszych usług - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów oraz usług i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów.

e) Przesyłanie Państwu informacji o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzenie innej formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług. Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Państwa dodatkowej zgody.

f) Rozpatrywania ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

ad 2 i 3. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Okres przechowywania danych:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane dla celu zdefiniowanego w pkt. b – f powyżej, przechowywane będę przez okres 5 lat nie krócej jednak niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez nas umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Przetwarzane dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które są naszymi dostawcami usług lub podwykonawcami – np. podmioty świadczące usługi rejestracji, podmioty świadczące usługi obsługi księgowej (dotyczy pacjentów, na których prośbę została wystawiona imienna faktura za usługi medyczne), technik dentystyczny – wykonujący na nasze zlecenie prace laboratoryjne, firmy IT świadczące usługi związane z dostarczaniem programów obsługujących dokumentację medyczną, rejestrację gabinetu, usługi związane z pracą gabinetu. 

     
1.  Lekarze wykonujący swoją praktykę w gabinecie Kids Dental   

2.

Podwykonawca usług rejestracji

PROASSIST Piaseczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Rybnej, ul. Różana 12, 32-061 Rybna, Spółką wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 00000378475,NIP: 6762436420, Regon: 121461470,

3.

Zapewnienie obsługi księgowo-rachunkowej - dotyczy klientów, dla których została wystawiona imienna faktura

Biuro Rachunkowe;"PARTNER" s.c.;Iwona Morawska, Paweł Maciak;ul. Ciołka 12;01-402 WarszawaNIP: 5272511237 Regon: 140584751

 

4.

Współpraca z laboratorium technicznym - dotyczy imienia i nazwiska osoby, której został pobrany wycisk uzębienia

DW-DENT Damian Walicki;Al. Dzieci Polskich 15/3;04-730 Warszawa

NIP: 525-214-45-92

5.

Asystentka Stomatologiczna - na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stosownie do miejsca świadczenia usług

 

Administrator może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z RODO.

Jakie są prawa właścicieli danych?

Z zastrzeżeniem warunków określonych w RODO, właściciel danych ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; w przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych - dotyczy danych udzielonych na podstawie zgody; na podstawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), ograniczenia ich przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale właściciel nie chce, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą już potrzebne administratowrowi, ale mogą być potrzebne właścicielowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy właściciel wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu), do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, właściciel danych ma prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa te można realizować poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia precyzującego żądanie na adres: ul. Księcia Janusza 42 lokal usługowy 3, 01-452 Warszawa lub drogą email: info@kids-dental.waw.pl

Właścicielowi danych przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

Czy dane są bezpieczne?

Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, a jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez siebie zadania. Dokładamy należytej staranności w tym, aby zapewnić, że nasi podwykonawcy i dostawcy również stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają Państwa dane osobowe.

 

Zmiany w Polityce prywatności 

 

Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać ją pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

 

Wersja: 25 maja 2018